För dig som arbetar med något av de anslutna registren

NDR-vuxen innehåller:

 • Rapportformulär med en ”obligatorisk del”, frågorna till vä, och en ”tillvalsdel” till hö. Förklaringstext till de olika rubrikerna kommer längst ner på sidan när man klickar på respektive rubrik. ”Tillvalsdelen” (ej on-line statistik ännu) kan fås som Excelfil för egen statistisk bearbetning.
 • Komplettering ger möjlighet att komplettera/ändra i det senast insända rapportformuläret.
 • Diabetesprofil skapas automatiskt, och bygger på patientens alla inlagda ”obligatoriska” data, har plats för kortare fri text och kan skrivas ut till patienten. Diab. profil utdrag är en kortvariant innehållande endast patientens värden samt eventuell fri text.
 • Översikt visar enhetens diabetespopulation med nationella jämförelsetal de senaste 365 dagarna.
 • Söklista är ett verktyg där du får fram ett urval genom att, från listan, själv kombinera de kriterier som gäller för den grupp i din diabetespopulation som du söker. Sökningen görs på de senaste 365 dagarna men annan tidsperiod kan anges.
 • Statistik visar enhetens statistik och resultat samt jämförande nationell statistik på respektive vårdnivå. Detta bearbetas kontinuerligt och ger således dagsfärska uppgifter. Skräddarsydd statistik ger möjlighet att själv göra urval, välja tidsperiod, jämförande tidsperiod samt presentationssätt (stapel- cirkeldiagram, kumulativt etc) på enhetens egna data.
 • Valfria frågor. Det har framkommit önskemål om att kunna lägga in ytterligare variabler. Om du vill använda den möjligheten måste du ansöka om användaridentitet som ger administrativ behörighet. För ytterligare information se adresser under länken kontakta oss.

SWEDIABKIDS innehåller:

 • Startsida med lista av 10 senaste patienter som registrerades på mottagningen. Den används vid förberedelse av dagens mottagning genom att planerade patientbesök registreras i förväg och en kontaktblankett skapas.
 • Patientöversikt visar översikt av aktuell patients alla besök i kronologisk ordning och registreringsstatus för olika formulär.
 • Rapportering består av separata formulär för registrering av patientdata, basdata inkl. typ av kontakt, insulinregim, svår hypoglukemi, ketoacidos, screening för och förekomst av ögon- och njurkomplikationer, årskontroller samt blodtryckssänkande behandling.
 • Aktuellt om min diabetes skapas automatiskt och innehåller basdata för patientens senaste 4 besök, samt rekommenderad fortsatt insulinregim. Den innehåller också uppgifter om senast genomförd årskontroll, njur- och ögonkontroll, samt planerade kontroller vid nästa besök noteras. Diabetesprofilen lämnas till patienten i samband med besöket.
 • Söklista är ett verktyg för att få fram ett urval av patienter utifrån alla som tillhör egen mottagning genom att kombinera olika sök kriterier. Varje sökning skapar en lista av patienter som motsvarar de kriterier du har valt och kan skrivas ut som Excel datafil. Sök-kriterier kan sparas och återanvändas för att få en uppdaterad lista.
 • Statistik är en standardstatistik som beskriver egen mottagnings resultat tillsammans med resultat för hela landet. Uppgifterna uppdateras hela tiden och bygger på de senaste 365 dagarna.
Sidan hämtad 2018-04-27 02:27:07