För dig som är politiker, beslutsfattare
eller arbetar inom media

NDR-vuxen

Bakgrund: Diabetes är en allvarlig och kostsam sjukdom. Allt fler insjuknar i diabetes. Kvalitativt god diabetesvård är kostnadseffektiv. De nationella riktlinjerna är ett nyckeldokument för att uppnå en god diabetesvård och förhindra komplikationer. NDR är både ett nationellt resultatregister och ett lokalt pedagogiskt förbättringsverktyg.

Syfte: Att möjliggöra systematiskt kvalitetsarbete med resultatredovisning på ett öppet, jämförbart och lättillgängligt sätt.

Process- och resultatmått: Registret fokuserar på viktiga diabeteskvalitetsindikatorer och används för jämförelser mellan den egna vårdenhetens resultat och övriga vårdenheter. Grad av måluppfyllelse enligt de nationella riktlinjerna redovisas. Registret belyser också regionala skillnader samt tidstrender.

Täckningsgrad: År 2008 registrerades 219 227 patienter, (43 015 vid medicinkliniker och 174 095 inom primärvården (ca 60% av landets diabetespatienter). Rapporter föreligger från alla landsting, från 96 medicinkliniker (mer än 90% av samtliga) och från 921 Primärvårdsenheter (ca 85% av samtliga).

Analys och återkoppling: Varje vårdgivare har omedelbar online tillgång till egna resultat och jämförande nationell statistik och dessutom till ett kraftigt statistikverktyg som erbjuder statistik på enhetens data. Årsrapport utarbetas av NDR:s utdatagrupp.

Förbättringar: NDR är ett viktigt medel för att kunna mäta utvecklingen av landets diabetesvård. NDR har också blivit ett självklart instrument för det lokala kvalitetsarbetet. Fokus på kvalitetsarbetet har säkert bidragit till den förbättrade riskfaktorbehandling som kontinuerligt visats sedan 1996 då NDR startades. Den öppna redovisningen har stimulerat förbättringsarbetet, flera exempel finns på det. NDRs kvalitetsprojekt NDR-IQ har också visat hur aktivt arbete med registerdata kan leda till stor, bestående förbättring.

SWEDIABKIDS

Bakgrund: Förekomsten av diabetes bland svenska barn är bland de högsta i världen och sjukdomen blir allt vanligare och debuterar vid allt yngre ålder. Samtidigt blir vården av patienterna allt effektivare inte minst genom nya medicintekniska landvinningar och ökad kunskap om hur vi kan förebygga och behandla följdsjukdomar. Denna utveckling nödvändiggör snabba och kraftfulla beslut av politiker och andra beslutsfattare. SWEDIABKIDS som är en del av Nya-NDR är ett unikt instrument både för uppföljning av förbättringsarbete inom vården och som beslutsunderlag i den dagliga vården. Hur många barn har diabetes och hur många nyinsjuknar? Hur ser behandlingen ut, till exempel avseende pumpanvändning? Hur efterföljs aktuella vårdprogram, till exempel avseende uppföljning av följdsjukdomar? Hur ser resultatet ut, nationellt och lokalt? Denna information finns lättillgänglig och bygger på heltäckande data, inte stickprov, som kontinuerligt rapporteras i samband med vårdkontakter.

Syfte: Att underlätta systematiskt kvalitetsarbete med resultatredovisning på ett öppet, jämförbart och lättillgänglig sett. Registret är i första hand ett kvalitetsregister men används även för forskning, vilket också bidrar till bättre diabetessjukvård.

Viktigaste process- och resultatmåtten: Registret fokuserar på identifierade kvalitetsindikatorer. Följsamhet och måluppfyllelse enligt nationella riktlinjer, till exempel vårdprogram, redovisas. Data belyser även regionala skillnader och skillnader över tid.

Täckningsgrad: Registrets täckningsgrad har successivt stigit och är sedan 2007 heltäckande. År 2008 registrerades 7700 barn och ungdomar med diabetes och 99% av alla nyinsjuknade barn.

Analys och återkoppling: Den enskilda mottagningen kan kontinuerligt följa sitt eget förbättringsarbete och jämföra sig med nationella resultat ’on line’. Nationella resultat redovisas i årsrapporten öppet på kliniknivå samt kontinuerligt vid nationella och internationella vetenskapliga möten och genom rapporter.

Förbättringar: Registret har förenklat diabetesvården. Blodsockerkontrollen mätt som medel-HbA1c har successivt förbättrats på de flesta kliniker. Markanta förbättringar har skett vid vissa kliniker och skillnaderna mellan klinikernas resultat har minskat. SWEDIABKIDS har kunnat visa att insulinpumpar används av allt fler och ökningen är tydlig även bland de yngsta barnen. Nya insulinsorter används i allt ökad utsträckning. Följsamheten till vårdprogrammet har också blivit mer tydlig.

Sidan hämtad 2018-04-27 02:26:29